Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I

Ivan Rovný, a kol.

Titul je vypredaný

Podrobnosti o knihe

  • Vydanieprvé
  • Jazykslovenský
  • Kategóriabiológia, medicína, verejné zdravotníctvo
  • Počet strán592
  • Formát17 x 24 cm
  • Väzbapevná
  • ISBN978-80-89057-33-7

Monografia zapĺňa prázdny edičný priestor v danej problematike. Verejné zdravotníctvo ako multidisciplinárny odbor si už dávno zaslúžilo svoju analýzu i syntézu, ktorá nakoniec vyústila do tohto edičného počinu. Autorom sa vďaka ich dlhoročnej praxi podarilo prezentovať získané skúsenosti, praktické návody na riešenie konkrétnych, často veľmi zložitých problémov verejného zdravotníctva, ako pevného piliera ochrany a podpory zdravia a samotnej širokospektrálnej, mnohovrstevnatej problematiky prevencie.

Monografia je určená najmä študentom zdravotníckych odborov a doktorandského štúdia, ale tiež profesionálom verejného zdravotníctva a všetkým odborníkom, zaoberajúcim sa problematikou zdravia obyvateľstva.

Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I. umožňujú v problematike verejného zdravotníctva spoľahlivú orientáciu so zárukou, že informácie poskytujú odborníci vyzbrojení dostatočnými teoretickými, ale čo je najdôležitejšie, aj praktickými vedomosťami.

Knihu zatiaľ nikto nehodnotil. Buďte prvý a pridajte Vaše hodnotenie.

Pridajte Vaše hodnotenie
Vaše hodnotenie:

Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I.

Monografia „Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva I., terminológia , koncepcie odborov, legislatíva“ prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH a kol. zapĺňa prázdny edičný priestor v tejto problematike. Doposiaľ na Slovensku existovali učebné texty, publikácie, ktoré len parciálne, často krát až okrajovo pokrývali predmetnú problematiku, čo malo za následok, že študenti museli svoje vedomosti čerpať z viacerých zdrojov, často sa aj prekrývajúcich v samotných témach. Chýbal ucelenejší a najmä jednotný objektivizujúci pohľad na problematiku verejného zdravotníctva, prepracovaný do jednotlivých, na seba organicky nadväzujúcich, kapitol. Aj z tohto dôvodu sa verejné zdravotníctvo prednášalo na jednotlivých fakultách niekedy až príliš „voľne“, čo malo za následok nie vždy očakávané zvýšenie kvality výučby, ale skôr naopak. Chýbali jednotiace, koncízne a objektívne pohľady založené na najnovších vedeckých poznatkoch, a to nielen z oblasti verejného zdravotníctva, ale aj medicíny. Verejné zdravotníctvo ako multidisciplinárny odbor si už dávno zaslúžilo svoju analýzu, syntézu, ktorá nakoniec vyústi do takéhoto vynikajúceho edičného počinu.

Publikácia má 17 kapitol: 1. Základné definície2. Koncepcie vedných odborov verejného zdravotníctva 3. Verejné zdravotníctvo – stručný historický vývoj, vrátane SR 4. Právny systém na úseku verejného zdravotníctva 5. Priority verejného zdravotníctva vo vybraných krajinách EU a SR 6. Vakcinológia v kontexte verejného zdravotnictva7. K niektorým otázkam komunikácie vo verejnom zdravotníctve 8. Manažment vo všeobecnosti a vybrane špecifika vo verejnom zdravotníctve 9. Zdravotný stav obyvateľstva SR 10. Determinanty zdravia, alebo čo ovplyvňuje zdravie ľudí 11. Programy a projekty riešene verejným zdravotníctvom v Slovenskej republike (vybrane12. Desať najväčších úspechov verejného zdravotníctva USA v 20. storočí 13. Desať vyhlásení o budúcnosti verejného zdravotníctva 14. Biologické zbrane a legislatívne nástroje ich kontroly15. Rozšírený slovník verejného zdravotníctva 16. Základné zákony verejného zdravotníctva 17. Prehľad právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva.

Možno konštatovať, že cieľ monografie, aby študenti získali prehľad v základných pojmoch VZ, informácie, vrátane vedných odborov environmentálneho a behaviorálneho zdravia, sa podarilo veľmi úspešne splniť. Zásluhu na tom má aj kolektív renomovaných autorov, dlhoročných pedagógov, avšak s bohatstvom praktických skúseností a vedomostí. Profesor Ivan Rovný, ako dlhoročný Hlavný hygienik SR, zabezpečil spomínanú kontinuitu teórie a praxe. To, že k tejto 582 stranovej monografii autor so svojim kolektívom zároveň pripravujú (rukopis je už hotový) vydanie ďalšej monografie: „Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II.“, ktorá bude obsahovať problematiku štátneho zdravotného dozoru a modelových situácií vo verejnom zdravotníctve, bude najlepšou odbornou garanciou toho, že verejné zdravotníctvo začína novú etapu svojej výučby.

Študenti verejného zdravotníctva, ako aj medicíny, tak dostávajú do rúk učebnicu (učebnice), ktorá(é) ich bude sprevádzať počas celého štúdia a uplatnia ich v samotnej praxi. Občan zasa knihu, ktorá svojou prístupnou a zaujímavou formou obohatí jeho informácie, fakty o také poznatky, najmä z oblasti prevencie, výchovy a podpory zdravia, ktoré vyvracajú množstvo kníh s pochybnými alternatívnymi postupmi ochrany zdravia. Za významný počin však považujem, že sa autorom podarilo napísať štyri originálne kapitoly za ktoré považujem: Desať najväčších úspechov verejného zdravotníctva USA v 20. storočí, Desať vyhlásení o budúcnosti verejného zdravotníctva, Biologické zbrane a legislatívne nástroje ich kontroly a. Rozšírený slovník verejného zdravotníctva.

Autori však nezostávajú len pri tomto konštatovaní, ale práve zo spomínanej pozície dlhoročnej praxe sa im podarilo prezentovať zaujímavú kazuistiku, praktické návody na riešenie predmetných, často veľmi zložitých, problémov verejného zdravotníctva, ako pevného piliera ochrany a podpory zdravia a samotnej širokospektrálnej, mnoho vrstevnatej problematiky prevencie.

Práve cez tieto kapitoly si študenti, pedagógovia, odborníci, ale aj laici, budú môcť vytvoriť plastickú predstavu o verejnom zdravotníctve, jeho význame, poslaní a postavení v spoločnosti, ako neviditeľnej ruky chrániacej zdravie človeka, komunity, celú spoločnosť pred vážnymi epidémiami a chorobami. Čitatelia - študenti tak ľahšie dokážu pochopiť nielen súčasnosť, ale najmä tvoriacu sa budúcnosť, na ktorej budú, po skončení školy, aj pracovať, resp. v nej kontinuálne pokračovať. A práve kontinuita dáva učebnici nielen pedagogický- výchovný rozmer, ale aj rozmer vedecký, nútiaci sa zamyslieť nad úlohou VZ aj pre ďalšie naše generácie. Aby sa investície do tejto oblasti prestali chápať ako investície, ktoré neprinášajú rýchly, želaný efekt, ale ktoré vždy boli, a stále aj budú „behom na dlhé trate“, avšak vždy aj s významným ekonomickým benefitom, súvisiacim so zlepšením všetkých zdravotných ukazovateľov samotných obyvateľov.

Autori v nedávnej minulosti predložili odbornej verejnosti aj iné publikácie, ktoré sa verejného zdravotníctva bytostne dotýkajú: Biologické zbrane, Medzinárodné zdravotné predpisy-teória,legislatíva,implementácia, súvislosti, Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. Vybrané kapitoly vo verejnom zdravotníctve I. umožňujú v problematike verejného zdravotníctva spoľahlivú orientáciu so zárukou, že informácie poskytujú odborníci vyzbrojení dostatočnými teoretickými, ale čo je najdôležitejšie , aj praktickými vedomosťami.

Záverom môžem zodpovedne konštatovať, že publikácia predstavuje dielo monografického charakteru a je určená najmä ako vysokoškolská učebnica pre poslucháčov verejného zdravotníctva a lekárskych fakúlt v Slovenskej republike. Verím, že si rýchlo nájde cestu aj na české vysoké školy s obdobným zameraním.

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

Recenzný posudok – prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

Autori publikácie – prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD, MPH, doc. MUDr. Cyril Klement, CSc., doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc. a PhDr. Ivan Bielik, PhD, MPH -patria k čelným predstaviteľom verejného zdravotníctva na Slovensku s vynikajúcou reputáciou aj v zahraničí.

Dá sa povedať, že ťažiskom celej publikácie sú právne normy, vzťahujúce sa na verejné zdravotníctvo. Kapitoly Základné zákony verejného zdravotníctva, Prehľad právnych predpisov verejného zdravotníctva, Právny systém na úseku verejného zdravotníctva, Koncepcie vedných odborov verejného zdravotníctva, ale čiastočne i kapitola o biologických zbraniach a legislatívnych nástrojoch ich kontroly prinášajú komplexný pohľad na dnešný stav právneho poriadku verejného zdravotníctva a záujemcovi ušetria namáhavé vyhľadávanie v zbierke zákonov. Právne normy verejného zdravotníctva predstavujú v rozsahu publikácie viac ako polovicu.

Mimoriadne vydarené sú dve kapitoly, vysvetľujúce základné pojmy verejného zdravotníctva: základné definície a rozšírený slovník verejného zdravotníctva. V týchto kapitolách nájde čitateľ vysvetlenie najdôležitejších pojmov, bežne užívaných v odbore.

Kapitola o zdravotnom stave obyvateľstva prináša dôležité údaje o zdraví obyvateľstva v roku 2007 a infekčných chorobách v roku 2008. Nadväzujúca kapitola o determinantoch zdravia podrobne vysvetľuje dôvody, prečo dochádza k poruchám zdravia.

Otázky prevencie a podpory zdravia sú prehľadne riešené najmä v kapitole o vybraných programoch a projektoch, riešených verejným zdravotníctvom.

Poslednou kapitolou je zoznam použitej literatúry, v ktorom sa nachádza 121 citácií, z toho 35 zo zahraničnej literatúry. 30 citácií je z posledných piatich rokov.

Predkladaná publikácia má charakter monografie a je teda určená najmä študentom zdravotníckych odborov a doktorandského štúdia, ale tiež profesionálom verejného zdravotníctva a všetkým odborníkom, zaoberajúcim sa problematikou zdravia obyvateľstva. Ide o výborne spracované komplexné dielo, účelne doplňujúce súčasnú slovenskú literatúru v odbore verejného zdravotníctva. Odporúčam uverejnenie predloženej publikácie.

V Bratislave, 10.8.2011

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. Slovenská zdravotnícka univerzita

Recenzný posudok – Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Ivan Rovný

Ivan Rovný

Absolvent Lekárskej fakulty hygienickej Karlovej univerzity v Prahe v roku 1975, po ukončení štúdia od roku 1975 až do roku 1979 pracoval na Okresnej hygienickej stanici v Martine (neskôr Ústav hygieny a epidemiológie, resp. Štátny fakultný ústav SR). Atestáciu z hygieny a epidemiológie, nadstavbovú atestáciu z hygieny životného prostredia získal na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, PhD. získal na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity, MPH získal na Slovenskej zdravotníckej univerzite, pedagogickú hodnosť docent získal na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, pedagogickú hodnosť profesor získal na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave.

V minulosti pracoval na MZ SR vo funkciách: vedúci oddelenia hygieny a epidemiológie, generálny riaditeľ sekcie hygieny a epidemiológie, štátny tajomník, hlavný hygienik SR a riaditeľ ÚVZ SR. Vo verejnom zdravotníctve absolvoval odborné stáže v ZSSR, USA, Kanade, Turecku, Švajčiarsku, Bulharsku, na Kube, v Maďarsku, Dánsku a Nemecku.

V rokoch 2005 – 2009 zastával funkcie prodekana pre vysunuté vzdelávanie vo verejnom zdravotníctve a vedúceho katedry environmentálneho zdravia Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je odborným garantom verejného zdravotníctva na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od októbra 2010 pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety na Katedre verejného zdravotníctva.

Ďalšie knihy od tohto autora:
vybrane_kapitoly_vz.pdf
290 kB

Napíšte nám

Naše stránky používajú cookies na zabezpečenie plného rozsahu funkcií (registrácia/prihlasovanie, nákupný košík, online platba). Tieto cookies majú podľa účelu životnosť od 1 hodiny do 365 dní od ich vzniku. Ďalšie cookies môže ukladať analytická služba Google Analytics. Cookies neobsahujú osobné údaje v čitateľnej podobe a v žiadnom prípade sa nesprístupňujú tretím stranám. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

ROZUMIEM A SÚHLASÍM