Hodnotenie čitateľov

Vaša cena:

10,00 €Kúpiť knihu

Poštovné
zadarmo

Podrobnosti o knihe

  • VydavateľPRO
  • Vydanieprvé, 2015
  • Jazykčeský, slovenský, anglický, nemecký, ruský
  • Kategóriafilozofia, sociológia, právo
  • Počet strán160
  • Formát17 x 24 cm
  • Väzbapevná, laminovaná
  • ISBN978-80-89057-59-7

Niečo sa pokazilo. Optimizmus zo začiatku tisícročia dnes vystriedali obavy a neistota. Najprv euro-americká finančná, potom globálna ekonomická a s ňou spojená sociálna kríza, i zdanlivo nesúvisiaca klimatická zmena. Rastie hrozba vojenských konfliktov, terorizmu, sťahovania či migrácie ľudí a národov. Skryte narastá zásadný existenciálny konflikt ľudskej kultúry so Zemou. Chýba nám skúsenosť, hodnoty i program pre život v materiálne a duchovne rozmanitom svete.

Pribúdajú však aj výzvy ekologicky cítiacich ľudí, vedcov a inštitúcií na zmenu súčasnej civilizácie a vytvorenie nového vzťahu ľudí k prírode. Väčšinou ešte nejde o ucelené návody na riešenie, ale len o obavy a úzko orientované úvahy, morálne apelovanie a súpisy zbožných prianí. Dokonca aj pápež František, riskujúc exkomunikáciu konzervatívnym krídlom cirkvi, vyzval v encyklike Laudato Si všetkých ľudí k starostlivosti o spoločný planetárny domov. A to nielen na základe viery, ale aj v súlade s poznatkami dnešnej vedy.

Originálna koncepcia českého filozofa Josefa Šmajsa ponúka univerzálne prijateľné riešenia vychádzajúce z ontologickej podstaty našich súčasných problémov. Zdôvodňuje odmietnutie antropocentrizmu a žiada uznanie nadradenosti a práv Zeme nad právami, slobodami a výsadami ľudí. Ľudská kultúra nie je pokračovaním evolúcie prírody, ale opozičným umelým systémom, ktorý dnes Zem budúcim generáciam pustoší.

Ústava Zeme môže byť tou správnou odpoveďou – posúďte sami a staňte sa spolutvorcami novej duchovnej paradigmy.

Navštívte stránky Siete dobra na Facebooku venované Ústave zeme a staňte sa priateľom filozofie profesora Šmajsa

(20.4.2015)

Originální český filosofický koncept ukazuje politikům i ekonomům jak zajistit budoucnost lidstva

BRNO [CzechGlobe, Ekocentrum Restart, Hnutí DUHA, Masarykova univerzita]

Autor: Josef Šmajs,, smajs@econ.muni.cz

Významní vzdělanci již dlouho upozorňují na destruktivní dopady globalizované ekonomiky na živou i neživou přírodu a navrhují způsoby, jak zajistit budoucnost lidstva. Většina lidí to zatím ignoruje.

Známé jsou zprávy Římského klubu, iniciativy OSN i mimovládních organizací (Charta Země, GAIA, Hnutí lidí za Matku Zemi, Přátelé Země aj.). Bohužel, většina deklarací těchto hnutí však není návodem na změnu, ale jen výčtem zbožných přání a seznamem chyb, jichž se lidé dopouštějí ve vztahu k přírodě. Dnes všeobecně rozšířená antropocentrická představa světa není totiž nesprávná v jednotlivostech či v dílčích argumentech, nýbrž ve své nejhlubší podstatě, v celku.

Koncept evoluční ontologie českého filosofa Josefa Šmajse, který je základem textu Ústavy Země, poukazuje na skutečnou příčinu konfliktu člověka s přírodou. Tvrdí, že lidská kultura není pokračováním přirozené evoluce jinými prostředky. Vůči přírodě je kultura opozičním umělým systémem, který svou nynější predátorskou expanzí Zemi pustoší. Bude-li však nastavena biofilně, tj. s úctou k životu, tak jako příroda, bude se růst její svébytnosti vyvíjet žádoucím směrem.

Ústava Země je koncipována jako návrh právně závazného dokumentu s cílem ochrany globálního životního prostředí. Má ambici stimulovat veřejnou i odbornou diskusi na existenčně důležité téma. Její zveřejnění ke Dni Země je symbolické. Milan Kohout, spisovatel a pedagog, k tomu řekl:
„Lidstvo musí urychleně přijmout sérii radikálních opatření ke snížení emisí oxidu uhličitého, nebo se připravit na kolaps celých ekosystémů a vysídlení, utrpení a smrt stovek miliónů lidí. Tvrdí to zpráva, kterou pro Světovou banku v roce 2012 zpracoval Postupimský institut pro výzkum dopadu globálního oteplování a klimatickou analýzu. Návrh nové a do budoucna nevyhnutelné Ústavy Země, která pracuje se zdravým rozumem, je nesmírně užitečný filosofický počin.“

Kontakty:

Josef Šmajs, profesor Masarykovy univerzity,
Augustín Rosa, vydavatelství PRO,
Vít Kouřil, šéfredaktor 7. generace,
Petr Urban, Ekocentrum Restart,
David Povolný, šéfredaktor MUNI,
Zdeňka Petáková, petakova@seznam.cz
Emil Višňovský, místopředseda SAV,

Pridajte Vaše hodnotenie
Vaše hodnotenie:
Josef Šmajs

Josef Šmajs

Český ekológ, filozof a publicista. Vyštudoval strojné inžinierstvo na Vojenskej akadémii v Brne a odbor filozofia na Masarykovej univerzite. Od r. 1979 prednáša ontológiu a gnozeológiu na katedre filozofie Filozofickej fakulty MU, od r. 2004 filozofiu na fakulte Ekonomiky a riadenia MU.

Dlhodobo sa zaoberá filozofickou problematikou techniky a vedy, otázkami vzťahu prírody a kultúry. Je spoluautorom monografie Příroda a kultura (1990); autorom monografie Kultura proti přírodě (1994). V r. 1995 vydal knihu Ohrožená kultura, ktorá získala Cenu ministra životného prostredia Českej republiky. Druhé vydanie knihy aj jej anglický preklad (The Threatened Culture) vyšli v r. 1997. Druhé vydanie Kultury proti přírodě vyšlo v r. 1996, a to aj v anglickej a nemeckej mutácii (Culture against Nature; Kultur gegen die Natur). V r. 2000 vydal knihu Drama evoluce, v ktorej zhrnul svoje štúdium filozofických problémov evolúcie a informácie. V roku 2001 vydal štúdiu Gnoseologické implikace evoluční ontologie, ktorá priniesla netradičný pohľad na problém ľudského poznania. Je významným odborníkom v odbore ekologickej filozofie, ktorú rozvíja ako súčasť svojej evolučnej ontológie. Monografiu Evoluční ontologie napísal spolu s Josefom Krobom a vydal v roku 2003 – predstavuje novú koncepciu filozofickej ontológie.

Často publikuje v odborných časopisoch, spolupracuje s médiami. Skrátené verzie všetkých tu zaradených prednášok boli v rokoch 1993–1995 vysielané v rámci Rozhlasovej univerzity na stanici Slobodná Európa a vo forme reflexií boli niektoré z nich vysielané aj na rozhlasovej stanici Vltava. V roku 2003 vydal knihu rozhlasových ekologických esejí pod názvom Filosofie psaná kurzívou. Pre svetovú americkú encyklopédiu Encyclopedia of Anthropology, Thousand Oaks, London, New Delhi 2006 spracoval heslá Culture, Nature, Technology, Environmental Philosophy.

Ďalšie knihy od tohto autora:

Napíšte nám

Naše stránky používajú cookies na zabezpečenie plného rozsahu funkcií (registrácia/prihlasovanie, nákupný košík, online platba). Tieto cookies majú podľa účelu životnosť od 1 hodiny do 365 dní od ich vzniku. Ďalšie cookies môže ukladať analytická služba Google Analytics. Cookies neobsahujú osobné údaje v čitateľnej podobe a v žiadnom prípade sa nesprístupňujú tretím stranám. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

ROZUMIEM A SÚHLASÍM