Naše stránky používajú cookies. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. viac informácií

Zatvoriť

Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov potrebujeme Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.pro.sk.

Prevádzkovateľ www.pro.sk:

PRO, s.r.o.
Rudlovská 53
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 021 563
IČDPH: SK2020086046
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Rozsah spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii, menovite:

 1. krstné meno, priezvisko
 2. adresa trvalého bydliska
 3. telefónne číslo
 4. e-mailová adresa

Ďalej môže zhromažďovať a spracovávať informácie a údaje:

 1. ktoré poskytuje váš internetový prehliadač (IP-adresa, geografická poloha, typ a verzia prehliadača, operačný systém zariadenia, z ktorého pristupujete na stránky Prevádzkovateľa, dĺžka návštevy stránok Prevádzkovateľa, zobrazenie stránok a vaša navigácia na webových stránkach Prevádzkovateľa)
 2. týkajúce sa vašich transakcii realizovaných medzi vami a Prevádzkovateľom

Niektoré informácie a údaje sa ukladajú vo forme cookies vo vašom internetovom prehliadači. Údaje z cookies sú potom posielané na server vždy, keď si prehliadač vyžiada stránku zo servera. To umožňuje webovému serveru identifikáciu a sledovanie webového prehliadača. Na webových stránkach Prevádzkovateľ používa dočasné aj trvalé cookies. Dočasné cookies používa Prevádzkovateľ na sledovanie aktivity návštevníkov počas prezerania webových stránok Prevádzkovateľa. Dočasné cookies budú z počítača zmazané po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies obsahujú (v zašifrovanej podobe a forme, ktorá neumožňuje ich zneužitie treťou stranou) informáciu o vašom prihlásení do systému na webových stránkach Prevádzkovateľa. Trvalé cookies zostanú uložené na vašom počítači, kým ich neodstránite, alebo kým neexspirujú.

Na analýzu používania webových stránok Prevádzkovateľ používa službu Google Analytics (GA). GA vytvára štatistiky a ďalšie údaje o používaní webových stránok prostredníctvom vlastných cookies. Informácie získané o webových stránkach Prevádzkovateľa sa používajú na vytvorenie správy o používaní tejto webovej stránky. Informácie sa ukladajú u spoločnosti Google. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť cookies. Blokovanie cookies však bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých internetových stránok, webové stránky Prevádzkovateľa nevynímajúc.

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracováva Prevádzkovateľ na nasledovné účely:

 1. zakladanie zmluvného vzťahu medzi vami a Prevádzkovateľom formou objednávok v elektronickom obchode Prevádzkovateľa
 2. dodávky objednaných tovar a služieb
 3. zjednodušenie vašej komunikácie s Prevádzkovateľom
 4. personalizáciu webových stránok Prevádzkovateľa a sprístupnenie niektorých sekcií webových stránok, ktoré neregistrovaným užívateľom nie sú prístupné

Tretie strany

Vaše osobné údaje uvedené v Registračnom formulári nebudú poskytnuté tretej strane.

Zverejnenie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sa nezverejňujú.

Zrušenie registrácie a súhlasu

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na . Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Pravdivosť osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný ich aktualizovať najneskôr v čase vytvorenia ďalšej objednávky v systéme webových stránok Prevádzkovateľa.

Práva dotknutej osoby pri spracovávaní osobných údajov

 1. Právo dotknutej osoby vyžadovať prístup k údajom
  Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracovávané. Túto požiadavku dotknutej osoby je Prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracovávaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracovávania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je Prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z  ktorého získal jej osobné údaje na spracovávanie. Túto požiadavku dotknutej osoby je Prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania. Tieto informácie je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania. Túto požiadavku dotknutej osoby je Prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracovávania sa skončil; ak sú predmetom spracovávania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o  ich vrátenie. Túto požiadavku dotknutej osoby je Prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania, ak došlo k porušeniu zákona. Túto požiadavku dotknutej osoby je Prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Túto požiadavku dotknutej osoby je Prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu 1), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je Prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj úradu.
 2. Právo dotknutej osoby uplatniť námietky
  Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:
  1. spracovávaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracovávané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.

Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u  Prevádzkovateľa namietať

 1. voči spracovávaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona1 vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o  neoprávnenom zasahovaní do jej práv a  právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracovávaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracovávanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 2. nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracovávania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracovávania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. V tejto súvislosti pozri príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe podľa § 29 zákona 122/2013 Z. z.

 1. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví Prevádzkovateľ bezplatne.
 2. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví Prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 3. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby v zmysle § 30 zákona 122/2013 Z. z.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

Odkazy na externé stránky

Webové stránky Prevádzkovateľa môžu v záujme návštevníkov obsahovať aj rad odkazov na iné stránky s užitočnými informáciami. Zásady ochrany súkromných údajov, ktoré sú tu popísané, nemusia však na iných stránkach platiť. Ak máte záujem o  informácie o  ich spôsobe zberu a  distribúcii údajov, kontaktujte priamo Prevádzkovateľa konkrétnych stránok. Osobne identifikovateľné informácie zhromažďované na webových stránkach Prevádzkovateľa sa externým stránkam nedodávajú, ak nie je v okamihu, keď toto poskytujete, stanovené inak.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať alebo meniť toto prehlásenie o ochrane osobných údajov. Akékoľvek zmeny budú ihneď oznámené na tejto stránke.

Obmedzenie zodpovednosti

Obsah týchto stránok, služby alebo produkty uvedené na týchto stránkach sú poskytované tak, ako sú k dispozícii a  ako sú.

Prevádzkovateľ a zamestnanci Prevádzkovateľa alebo zástupcovia nezodpovedajú za náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti alebo na základe týchto dôvodov:

 • akékoľvek informácie, materiály, produkty alebo odporúčania, ktoré sú poskytnuté na týchto stránkach alebo ktoré vzniknú na základe služieb, ktoré sú na týchto stránkach poskytované
 • prístup, využitie alebo nemožnosť využitia týchto stránok,
 • výpadok prevádzky, meškanie alebo chyba týchto stránok alebo služieb, poprípade produktov, ktoré sú prostredníctvom týchto stránok ponúkané
 • Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek stránok mimo vlastných stránok alebo za obsah akéhokoľvek iného servera, na ktorý tu bude odkaz. Spoločnosť teda nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti so žiadnymi servermi odkazovanými alebo prístupnými pomocou odkazu tu uvedeného, vrátane okrem iného zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah poskytnutý niektorou treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa dostala k týmto osobným údajom bez oprávnenia.
Toto komplexné obmedzenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škody bez ohľadu na ich druh.

Prehlásenie

Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním webovej stránky.

V prípade, že budete mať podozrenie, že Prevádzkovateľom boli porušené zákonné povinností ochrany osobných údajov, máte ako dotknutá osoba právo obrátiť sa na:

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Sekretariát úradu : +421 2 323 132 14
E-mail:
Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk

Prevádzkovateľ má právo overovať správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade pochybností správnosti a pravdivosti údajov budú tieto dáta blokované. Pokiaľ nebude možné údaje opraviť, upraviť, dostatočne overiť, prípadne ak by bolo overovanie spojené s neúmernými nákladmi budú tieto údaje odstránené zo systému Prevádzkovateľa.

Kontakt

Rudlovská 53
974 01 Banská Bystrica

+421 48 4141 331

IČO: 36021563 • IČ DPH: SK2020086046

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu B. Bystrica, vložka č. 4565/S

48.745599, 19.152721

Napíšte nám