Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ www.pro.sk:

PRO, s.r.o.
Rudlovská 53
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 021 563
IČDPH: SK2020086046
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Zdroje osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva výlučne osobné údaje (ďalej len „OÚ“), ktoré mu poskytnete vy. Prevádzkovateľ nespracováva OÚ, ktoré by mohol získať z iných zdrojov. Primárnym zdrojom OÚ je registračný formulár na adrese https://www.pro.sk/registracia. Registráciou na www.pro.sk sa založí vaše jedinečné konto, ku ktorému máte prístup iba vy a vaše OÚ zadané v registrácii sa uložia do informačného systému Prevádzkovateľa. Tieto OÚ môžete meniť a upravovať tak, aby boli aktuálne a pravdivé.

Právne základy spracovania OÚ

 1. Zakladanie zmluvného vzťahu medzi vami a Prevádzkovateľom formou objednávok v elektronickom obchode Prevádzkovateľa;
 2. Dodanie objednaných tovarov a služieb;
 3. Zjednodušenie vašej komunikácie s Prevádzkovateľom;
 4. Personalizácia webových stránok Prevádzkovateľa a sprístupnenie niektorých sekcií webových stránok, ktoré neregistrovaným užívateľom nie sú prístupné.

Rozsah spracovania OÚ

Prevádzkovateľ spracováva vaše OÚ, ktoré vyplníte pri registrácii, menovite:

 1. krstné meno, priezvisko
 2. adresa trvalého bydliska
 3. telefónne číslo
 4. e-mailová adresa

Firemní zákazníci navyše povinne zadávajú tieto OÚ:

 • IČO
 • ĎIČ
 • IČ DPH (ak je firemný zákazník platiteľom DPH)

Zadanie týchto údajov je pre firemných zákazníkov povinné z titulu iných právnych predpisov (Obchodný zákonník, Zákon o účtovníctve, Zákon o DPH), tieto údaje sú verejne prístupné a nie je možné ich považovať za OÚ.

Prevádzkovateľ ďalej môže zhromažďovať a spracovávať informácie a údaje:

 1. ktoré poskytuje váš internetový prehliadač (IP-adresa, geografická poloha, typ a verzia prehliadača, operačný systém zariadenia, z ktorého pristupujete na stránky Prevádzkovateľa, dĺžka návštevy stránok Prevádzkovateľa, zobrazenie stránok a vaša navigácia na webových stránkach Prevádzkovateľa)
 2. týkajúce sa vašich transakcii realizovaných medzi vami a Prevádzkovateľom

Niektoré informácie a údaje sa ukladajú vo forme cookies vo vašom internetovom prehliadači. Údaje z cookies sú potom posielané na server vždy, keď si prehliadač vyžiada stránku zo servera. To umožňuje webovému serveru identifikáciu a sledovanie webového prehliadača. Na webových stránkach Prevádzkovateľ používa dočasné aj trvalé cookies. Dočasné cookies používa Prevádzkovateľ na sledovanie aktivity návštevníkov počas prezerania webových stránok Prevádzkovateľa. Dočasné cookies budú z počítača zmazané po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies obsahujú (v zašifrovanej podobe a forme, ktorá neumožňuje ich zneužitie treťou stranou) informáciu o vašom prihlásení do systému na webových stránkach Prevádzkovateľa. Trvalé cookies zostanú uložené na vašom počítači, kým ich neodstránite, alebo kým neexspirujú.

Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť cookies. Blokovanie cookies však bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých internetových stránok, webové stránky Prevádzkovateľa nevynímajúc.

Tretie strany

Prevádzkovateľom spracovávané OÚ nebudú poskytnuté tretej strane. Existujú len dve výnimky z tohto pravidla:

 • plnenie zmluvy (objednávka tovaru alebo služby). V tomto prípade musíme vaše OÚ, nevyhnutné na splnenie zmluvy (t. j. krstné meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a/alebo e-mailová adresa) poskytnúť dopravcovi, ktorý objednaný tovar doručuje.
 • analýza používania webových stránok Prevádzkovateľa. Na analýzu používania webových stránok Prevádzkovateľ používa službu Google Analytics (GA). GA vytvára štatistiky a ďalšie údaje o používaní webových stránok prostredníctvom vlastných cookies. Informácie získané o webových stránkach Prevádzkovateľa sa používajú na vytvorenie správy o používaní tejto webovej stránky. Informácie sa ukladajú u spoločnosti Google Inc. Zásady ochrany OÚ spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Odkazy na externé stránky

Webové stránky Prevádzkovateľa môžu v záujme návštevníkov obsahovať aj rad odkazov na iné stránky s užitočnými informáciami. Zásady ochrany OÚ, ktoré sú tu popísané, nemusia však na iných stránkach platiť. Ak máte záujem o  informácie o  ich spôsobe zberu a  distribúcii údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych stránok. Osobne identifikovateľné informácie zhromažďované na webových stránkach Prevádzkovateľa sa externým stránkam nedodávajú, ak nie je v okamihu, keď toto poskytujete, stanovené inak.

Zverejnenie Vašich OÚ

Vaše OÚ sa nezverejňujú.

Zrušenie registrácie a súhlasu

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na registracia@pro.sk. Po zrušení registrácie budú vaše OÚ bezodkladne vymazané z informačného systému Prevádzkovateľa. Pokiaľ by toto vymazanie bolo v rozpore s inými právnymi predpismi (napr. povinnosť archivovať účtovné záznamy), majú tieto právne predpisy prednosť a vaše OÚ v nevyhnutnom rozsahu budú aj naďalej uložené v archíve informačného systému Prevádzkovateľa.

 • Právo na informácie o spracovaní OÚ. Túto informáciu poskytuje tento text a pre dotknuté osoby je trvalo prístupný na adrese https://www.pro.sk/ochrana-sukromia.
 • Právo na prístup k údajom. Máte právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú jej OÚ spracovávané. Ak áno, môže ďalej požadovať presné informácie o zdroji, z  ktorého Prevádzkovateľ získal jej OÚ na spracovávanie; zoznam OÚ, ktoré sú predmetom spracovávania; údaje o príjemcoch OÚ; informáciu o právach dotknutej osoby; informácie o tom, či a ako dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu.
 • Právo na opravu OÚ. Zadané OÚ môžete opravovať a meniť po prihlásení do vášho konta vo Vašom profile. Môžete tiež písomne požiadať Prevádzkovateľa o opravu Vašich zadaných OÚ.
 • Právo na výmaz (tzv. právo byť zabudnutý). Môžete Prevádzkovateľa písomne požiadať o likvidáciu OÚ, ktorých účel spracovávania sa skončil; ak sú predmetom spracovávania úradné doklady obsahujúce OÚ, môže požiadať o  ich vrátenie.
 • Právo na obmedzenie spracovania. Môžete Prevádzkovateľa písomne požiadať, aby OÚ spracovával výhradne na najnutnejšie zákonné účely.
 • Právo na prenositeľnosť OÚ. Môžete Prevádzkovateľa písomne požiadať, aby spracovávané OÚ poskytol Vami určenému subjektu.
 • Právo uplatniť námietku. Môžete Prevádzkovateľa písomne požiadať o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu, ak zistíte alebo sa domnievate, že OÚ spracováva v rozpore s GDPR. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. S vaším podnetom alebo sťažnostnou ohľadom spracovávania OÚ sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Kontaktné údaje na dozorný orgán nájdete v tomto texte ďalej.

Vaše práva môžete uplatniť písomne na poštovú adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailom na adresu . Všetky informácie a vyjadrenia k Vašim právam Prevádzkovateľ poskytuje bezplatne. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Obmedzenie zodpovednosti

Obsah týchto stránok, služby alebo produkty uvedené na týchto stránkach sú poskytované tak, ako sú k dispozícii a  ako sú.

Prevádzkovateľ a zamestnanci Prevádzkovateľa alebo zástupcovia nezodpovedajú za náhradu škody, ktorá vznikla v súvislosti alebo na základe týchto dôvodov:

 • akékoľvek informácie, materiály, produkty alebo odporúčania, ktoré sú poskytnuté na týchto stránkach alebo ktoré vzniknú na základe služieb, ktoré sú na týchto stránkach poskytované;
 • prístup, využitie alebo nemožnosť využitia týchto stránok,;
 • výpadok prevádzky, meškanie alebo chyba týchto stránok alebo služieb, poprípade produktov, ktoré sú prostredníctvom týchto stránok ponúkané;
 • Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek stránok mimo vlastných stránok alebo za obsah akéhokoľvek iného servera, na ktorý tu bude odkaz. Spoločnosť teda nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti so žiadnymi servermi odkazovanými alebo prístupnými pomocou odkazu tu uvedeného, vrátane okrem iného zodpovednosti vzniknutej na základe akýchkoľvek obvinení, že obsah poskytnutý niektorou treťou stranou porušuje zákony alebo práva akejkoľvek ďalšej osoby alebo subjektu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie OÚ treťou osobou, ktorá sa dostala k týmto OÚ bez oprávnenia.

Toto komplexné obmedzenie zodpovednosti platí pre všetky náhrady škody bez ohľadu na ich druh.

Prehlásenie

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať alebo meniť toto prehlásenie o ochrane OÚ. Akékoľvek zmeny budú ihneď oznámené na tejto stránke.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že s OÚ svojich zákazníkov, získanými registráciou nakladá v zmysle platných právnych predpisov a platných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním webovej stránky.

V prípade, že budete mať podozrenie, že Prevádzkovateľom boli porušené zákonné povinností ochrany OÚ, máte ako dotknutá osoba právo obrátiť sa na:

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Sekretariát úradu : +421 2 3231 3214
E-mail:
Internetová stránka: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Napíšte nám

Naše stránky používajú cookies na zabezpečenie plného rozsahu funkcií (registrácia/prihlasovanie, nákupný košík, online platba). Tieto cookies majú podľa účelu životnosť od 1 hodiny do 365 dní od ich vzniku. Ďalšie cookies môže ukladať analytická služba Google Analytics. Cookies neobsahujú osobné údaje v čitateľnej podobe a v žiadnom prípade sa nesprístupňujú tretím stranám. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

ROZUMIEM A SÚHLASÍM