Biologické a chemické zbrane – pripravenosť a odpoveď

Jiří Bajgar, Cyril Klement, Roman Mezencev, a kol.

Titul je vypredaný

Podrobnosti o knihe

 • Ilustráciefarebné
 • Vydanieprvé, október 2013
 • VydavateľstvoPRO Banská Bystrica
 • Kategóriaodborná literatúra, medicína, verejné zdravotníctvo, military
 • Počet strán784
 • Formát17 x 24 cm
 • Väzbapevná, laminovaný obal
 • Jazykslovenský, český a anglický
 • ISBN978-80-89057-43-6

Kniha je vynikajúcim zdrojom komplexných informácií súvisiacich s problémom biologických a chemických zbraní a bioterorizmu. Podrobne sa venuje histórii, technológiám výroby a šírenia, klinickým aspektom aj legislatíve.

Je určená pre poslucháčov lekárskych, farmaceutických a zdravotníckych škôl, odborníkov v rezortoch vnútra, obrany, zdravotníctva i zahraničných vecí, civilnej obrany, polície, verejných informačných prostriedkov, ale aj ďalších záujemcov o túto odvrátenú stránku verejného zdravotníctva.

Kniha môže poslúžiť aj pri implementácii programov na ochranu pred zbraňami hromadného ničenia.

Autori – MUDr. C. Klement, doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc. a RNDr. R. Mezencev, PhD., MSc. a mnohí ďalší – sú renomovaní odborníci v oblastiach medicíny, verejného zdravotníctva, mikrobiológie, toxikológie a súvisiacich vedných odborov. Aktívne sa podieľali na programoch OSN na kontrolu biologických zbraní a monitorovaní odzbrojenia.

Knihu zatiaľ nikto nehodnotil. Buďte prvý a pridajte Vaše hodnotenie.

Pridajte Vaše hodnotenie
Vaše hodnotenie:

Recenzný posudok

Klement Cyril, Mezencev Roman, Bajgar Jiří patria k významným predstaviteľom problematiky, ktorú neopakovateľným profesionálnym spôsobom popisujú v danej monografii, ktorá slúži ako učebnica, skriptá pre pracovníkov viacerých rezortov - zdravotníctva, vnútra, obrany a niektorých ďalších, ktoré bezprostredne spolupracujú a riešia situácie, ktoré sú spojené s riešením krízových mimoriadnych situácii súvisiacich s použitím chemických resp. biologických zbraní.

Táto významná monografia sa člení na tieto kapitoly:

 • biologické zbrane a bioterorizmus ako výzva pre verejné zdravotníctvo a CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, Explosives - Chemické, Biologické, Rádiologické, Jadrové, Výbušniny)
 • multilaterálne prístupy riešenia hrozby šírenia zbraní hromadného ničenia
 • história biologickej vojny a bioterorizmu
 • biologické zbrane - technológia, výroba, účinky a spôsoby použitia, ochrana proti biologickým zbraniam
 • biosafety a biosecurity z pohľadu BWC (Biological Weapons Convention)
 • mikrobiológia, epidemiológia a terapia vybraných ochorení prichádzajúcich do úvahy ako biologické zbrane
 • bojové otravné látky, používané ako náplne chemických zbraní
 • vybraná terminológia biologických a chemických zbraní
 • nasledujú vybrané súvisiace dokumenty, zoznam použitých skratiek, zoznam tabuliek, obrázkov, grafov a schém

Možno konštatovať, že jednotlivé kapitoly tejto monografie sú zaujímavé, vysokým profesionálnym spôsobom spracované a čo je potrebné zvýrazniť, že na Slovensku obdobné monografie absentujú. Svedčí o tom prehľad bibliografických zdrojov. Hlavný autor tejto monografie sa významným spôsobom aktivuje v predmetnej oblasti. Monografiou nadväzuje na svoje predchádzajúce publikácie - "Biologické zbrane" vydané v roku 2007, v ktorej je zdôraznená dôležitosť biologických zbraní a ich účinok na zdravie obyvateľstva a "Medzinárodné zdravotné predpisy" vydané v roku 2009, v ktorých čitatelia nájdu odporúčania pre ďalšie posilňovanie národného systému surveillance laboratórnych kapacít pre prenosné ochorenia.

Súhlasiť možno s konštatovaním a zvýraznením hrozby, že bojové látky môžu byť zneužité na výrobu bojových biologických prostriedkov hromadného ničenia, masívneho napadnutia znamenajúce vážnu hrozbu pre živé organizmy, ktoré sú založené na nízkej odolnosti človeka proti vybraným vírusom, baktériám, ale aj plesniam a iným organizmom znamenajúcim pre človeka v krátkom čase smrť alebo útrpné ochorenie znamenajúce pre človeka vyradenie z akejkoľvek činnosti, pričom hrozba použitia biologických a chemických prostriedkov je reálna aj v súčasnosti. Môžu to byť najmä vojnové konflikty, ale nemožno vylúčiť ani zlyhanie ľudského faktora, nepatrnosť a nedbanlivosť personálu resp. neúmyselné uvoľnenie týchto látok.

Nemožno nevyzdvihnúť kapitolu o mikrobiológii, epidemiológii a terapií vybraných ochorení, ako i kapitolu o biosafety, biosecurity, protiepidemické opatrenia, verejno-zdravotnícke opatrenia v priestore napadnutia, zvýšený zdravotný dohľad, karanténnu, domácu alebo ústavnú izoláciu chorých, vrátane uzavretia celého priestoru napadnutia sanitárnym kordónom.

Ťažko sa je vyjadriť, resp. vyzdvihnúť a uprednostniť niektorú z kapitol tejto vynikajúcej monografie, pretože každá predstavuje významnú pomoc pre krízové manažmenty jednotlivých rezortov v praxi a pre študentov znamená významnú studnicu teoretických poznatkov a vedomostí. O tejto problematike, ktorá môže za určitých okolností znamenať hrozbu pre zdravie ľudí, ale súčasne predkladá aj odporúčania pre prax a verejno-zdravotnícke opatrenia ako čeliť tejto hrozbe.

Nemožno zabudnúť ani na prílohy monografie (Dohovory .... a vybranú terminológiu biologických a chemických zbraní), ktoré ešte významným spôsobom dokresľujú a zvýrazňujú význam monografie.

Predkladaná monografia je určená najmä zamestnancom krízového manažmentu ústredných orgánov štátnej správy, ale využiť pri svojej práci aj zamestnanci podriadených organizácii. Taktiež je významnou pomôckou aj pre študentov VŠ, ktorí môžu z jej obsahu čerpať vedomosti z popisovanej oblasti, veď prípadné použitie biologických a chemických prostriedkov nemožno v súčasnom svete vylúčiť a podceňovať.

Pripravenosť jednotlivých členských štátov EÚ (ale nielen ich) na takéto situácie a hrozby treba považovať za veľmi dôležitú a preto do nej treba aj investovať a byť na krízové situácie aj pripravený.

Táto monografia predstavuje výborné a významne spracované komplexné dielo, ktoré určite pri príprave riešení na takéto hrozby jednoznačne napomôže.

V Bratislave 5.10.2013, prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

Recenzný posudok

Komplexne pojatá publikácia je napísaná na 781 stranách, s bohatou bibliografiou, 61 tabuľkami a 106 obrázkami a schémami. Rozsiahla príloha obsahuje Vybranú terminológiu biologických a chemických zbraní a veľmi komplexne zhromaždené Vybrané súvisiace dokumenty. Ako bonus sa dá označiť skvelé technické spracovanie na výbornom lesklom papieri, na ktorom vyniknú farebné fotografie.

Medzinárodne zložený autorský kolektív - doc. MUDr. Cyril Klement, CSc. (SR), doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc. (ČR), a RNDr. Roman Mezencev, PhD, MSc. (USA) predstavuje kolekciu špičkových odborníkov v prejednávanej problematike. Autorský kolektív dopĺňa ďalších 8 významných odborníkov z domáceho prostredia – Mgr. Soňa Feiková, PhD, RNDr. Renáta Kissová, PhD, RNDr, Hana Kubátová, PhD, Ing. Igor Kucer, PhD, RNDr. Lucia Maďarová, PhD, doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc., MUDr. Darina Sedláková, MPH a RNDr. Peter Sirági.

Vlastný obsah publikácie je členený na kapitoly Biologické zbrane a bioterorizmus ako výzva pre verejné zdravotníctvo, Multilaterálne prístupy riešenia hrozby šírenia zbraní hromadného ničenia, História biologickej vojny a bioterorizmu, Biologické zbrane – technológia, výroba, účinky a spôsoby použitia, ochrana proti biologickým zbraniam, Biosafety a biosecurity z pohľadu BWC, Mikrobiológia, epidemiológia a terapia vybraných ochorení, prichádzajúcich do úvahy ako biologické zbrane, Bojové otravné látky, používané ako náplne chemických zbraní.

Z pohľadu klinika je mimoriadne dobre spracovaná kapitola o mikrobiológii, epidemiológii a terapii vybraných ochorení, prichádzajúcich do úvahy ako biologické zbrane. Nemenej zaujímavá je i kapitola o histórii biologickej vojny.

Aktuálnosť predkladanej publikácie je nesporná. Dosvedčuje to nedávne použitie bojových chemických látok v občianskej vojne v Sýrii, ale i možnosť náhodného zavlečenia infekčných ochorení s vysokou úmrtnosťou na naše územie turistickými cestami.

Publikácia sa dá označiť za mimoriadne významnú z pohľadu Verejného zdravotníctva ale i štátnej správy.

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Kontakt 1/2014, Jiří Patočka

Biologické a chemické zbraně jsou vedle zbraní jaderných považovány za zbraně hromadného ničení. Způsobují hromadné ztráty, mohou být využity ve válečných konfliktech i při teroristických činech. V současném světě, kdy klesá pravděpodobnost klasického válečného konfliktu, pro jehož řešení je nutná existence armáda válečné techniky, naopak roste nebezpečí nekonvenčních konfliktů. Mezi současnými formami násilí a nekonvenčně vedených válek dominuje terorismus. Terorismus není novým fenoménem, ale ještě v druhé polovině minulého století měly teroristické incidenty převážně lokální charakter a na geopolitickou situaci měly minimální vliv. Dnes je terorismus problémem celosvětovým a ovlivňuje politickou situaci v mnoha zemích. Používané prostředky a metody se rychle mění, roste jejich účinnost a nebezpečnost, zvyšují se počty obětí.

Terorismus se zásadním způsobem změnil po roce 1990, kdy skončila studená válka. Ideologická motivace se z lidského povědomí pomalu vytrácí, roste však motivace náboženská a nacionalistická. Není to tak dlouho, co se politici a vojenští experti domnívali, že prostřednictvím terorismu nelze měnit chod dějin. Dnes je zřejmé, že minimálně na střednědobé úrovni je to účinný způsob, jak měnit směřování sociálního, ekonomického i politického vývoje. Řada organizací a nedemokratických chudých zemí navíc chápe terorismus jako vhodný nástroj pro prosazování vlastních zájmů ve střetu s ekonomicky silnějšími protivníky.

Recenzovaná kniha je vynikajícím zdrojem komplexních informací souvisejících s problematikou biologických a chemických zbraní a s bioterorismem. Věnuje se podrobně všem aspektům tohoto žánru – historii, technologiím výroby a šíření těchto zbraní, zdravotnickým a medicínským otázkám i legislativě. Kniha je určena pro posluchače lékařských, farmaceutických a zdravotních fakult a odborníkům v rezortech vnitra, obrany, zdravotnictví i zahraničních věcí. Je také určena pracovníkům civilní ochrany, příslušníkům policie a zaměstnancům veřejných informačních prostředků.

Velmi cenné a zajímavé informace najdou v knize i další zájemci o problematiku chemických a biologických zbraní a problematiku terorismu, této odvrácené stránky veřejného zdravotnictví. Terorismus dnes ovlivňuje politickou situaci v mnoha zemích, rychle se mění prostředky, kterých používá, roste jejich účinnost a nebezpečnost a zvyšují se počty obětí. Terorismus přestal být záležitostí omezeného počtu lidí a stal se věcí veřejnou. Mnohé teroristické útoky jsou sledovány miliony diváků v přímých TV přenosech na celém světě. Tímto způsobem ovlivňuje terorismus velké množství lidí, kteří jsou od místa útoku vzdáleni tisíce kilometrů.

Autoři knihy – doc. MUDr. C. Klement, CSc.; doc. MUDr. J. Bajgar, DrSc.; RNDr. R. Mezencev, Ph.D., MSc.; a mnozí další jsou uznávanými odborníky v oblastech vojenství, vojenské medicíny, veřejného zdravotnictví, mikrobiologie, toxikologie a dalších souvisejících vědních oborů. Aktivně se podíleli na přípravě programů OSN pro kontrolu těchto zbraní a na monitorování odzbrojování.

http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20140424085800801105.pdf

Hygiena 2013 58 (4), Ivan Rovný

Cyril Klement, Roman Mezencev a Jiří Bajgar patria k významným predstaviteľom problematiky, ktorú neopakovateľným profesionálnym spôsobom popisujú v danej monografii, ktorá slúži ako učebnica, skriptá pre pracovníkov viacerých rezortov – zdravotníctva, vnútra, obrany a niektorých ďalších, ktoré bezprostredne spolupracujú a riešia situácie, ktoré sú spojené s riešením krízových – mimoriadnych situácii súvisiacich s použitím chemických, resp. biologických zbraní.

Táto významná monografia sa člení na tieto kapitoly:

 • biologické zbrane a bioterorizmus ako výzva pre verejné zdravotníctvo
 • multilaterálne prístupy riešenia hrozby šírenia zbraní hromadného ničenia
 • história biologickej vojny a bioterorizmu
 • biologické zbrane – technológia, výroba, účinky a spôsoby použitia, ochrana proti biologickým zbraniam
 • biosafety a biosecurity z pohľadu BWC (Biological Weapons Convention)
 • mikrobiológia, epidemiológia a terapia vybraných ochorení prichádzajúcich do úvahy ako biologické zbrane
 • bojové otravné látky, používané ako náplne chemických zbraní
 • vybraná terminológia biologických a chemických zbraní
 • nasledujú vybrané súvisiace dokumenty, zoznam použitých skratiek, zoznam tabuliek, obrázkov, grafov a schém.

Možno konštatovať, že jednotlivé kapitoly tejto monografie sú zaujímavé, vysokým profesionálnym spôsobom spracované a čo je potrebné zvýrazniť, že na Slovensku obdobné monografie absentujú. Svedčí o tom prehľad bibliografických zdrojov. Hlavný autor tejto monografie sa významným spôsobom aktivuje v predmetnej oblasti. Monografiou nadväzuje na svoje predchádzajúce publikácie „Biologické zbrane“ vydané v roku 2007, v ktorej je zdôraznená dôležitosť biologických zbraní a ich účinok na zdravie obyvateľstva a „Medzinárodné zdravotné predpisy“ vydané v roku 2009, v ktorých čitatelia nájdu odporúčania pre ďalšie posilňovanie národného systému surveillance laboratórnych kapacít pre prenosné ochorenia.

Súhlasiť možno s konštatovaním a zvýraznením hrozby, že bojové látky môžu byť zneužité na výrobu bojových biologických prostriedkov hromadného ničenia, masívneho napadnutia znamenajúce vážnu hrozbu pre živé organizmy, ktoré sú založené na nízkej odolnosti človeka proti vybraným vírusom, baktériám, ale aj plesniam a iným organizmom znamenajúcim pre človeka v krátkom čase smrť alebo útrpné ochorenie znamenajúce pre človeka vyradenie z akejkoľvek činnosti, pričom hrozba použitia biologických a chemických prostriedkov je reálna aj v súčasnosti. Môžu to byť najmä vojnové konflikty, ale nemožno vylúčiť ani zlyhanie ľudského faktora, neopatrnosť a nedbanlivosť personálu resp. neúmyselné uvoľnenie týchto látok.

Nemožno nevyzdvihnúť kapitolu o mikrobiológii, epidemiológii a terapií vybraných ochorení, ako i kapitolu o biosafety, biosecurity, protiepidemické opatrenia, verejno – zdravotnícke opatrenia v priestore napadnutia, zvýšený zdravotný dohľad, karanténnu, domácu alebo ústavnú izoláciu chorých, vrátane uzavretia celého priestoru napadnutia sanitárnym kordónom.

Ťažko sa je vyjadriť, resp. vyzdvihnúť a uprednostniť niektorú z kapitol tejto vynikajúcej monografie, pretože každá predstavuje významnú pomoc pre krízové manažmenty jednotlivých rezortov v praxi a pre študentov znamená významnú studnicu teoretických poznatkov a vedomostí. O tejto problematike, ktorá môže za určitých okolností znamenať hrozbu pre zdravie ľudí, ale súčasne predkladá aj odporúčania pre prax a verejno-zdravotnícke opatrenia ako čeliť tejto hrozbe.

Nemožno zabudnúť ani na prílohy monografie (Dohovory... a vybranú terminológiu biologických a chemických zbraní), ktoré ešte významným spôsobom dokresľujú a zvýrazňujú význam monografie.

Predkladaná monografia je určená najmä zamestnancom krízového manažmentu ústredných orgánov štátnej správy, ale aj zamestnancom podriadených organizácií. Taktiež je významnou pomôckou aj pre študentov VŠ, ktorí môžu z jej obsahu čerpať vedomosti z popisovanej oblasti, veď prípadné použitie biologických a chemických prostriedkov nemožno v súčasnom svete vylúčiť a podceňovať.

Pripravenosť jednotlivých členských štátov EÚ (ale nielen ich) na takéto situácie a hrozby treba považovať za veľmi dôležitú a preto do nej treba aj investovať a byť na krízové situácie aj pripravený.

Táto monografia predstavuje výborné a významne spracované komplexné dielo, ktoré určite pri príprave riešení na takéto hrozby jednoznačne napomôže.

http://apps.szu.cz/svi/hygiena/archiv/h2013-4-12.pdf
Jiří Bajgar

Jiří Bajgar

Narozen 18.1.1944 v Bzenci na Jižní Moravě.

Vzdělání a praxe: Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (1967); CSc. (1973), atestace klin. biochemie (1977), doc. (1981), DrSc. (1990). Bývalý vedoucí katedry toxikologie (plk. v.v.), od r. 1994 dosud akademický pracovník, FVZ UO Hradec Králové, od roku 2011 i člen katedry radiologie a toxikologie Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Člen redakčních rad časopisů USA, Chorvatsko, ČR a vědeckých poradních orgánů u nás i v zahraničí. Studium účinku vysoce toxických látek včetně bojových otravných látek, diagnózy, profylaxe a terapie. Vývoj nových antidot včetně klinického testování. Koordinátor národních a mezinárodních projektů. Více než 260 publikací (169 ve Web of Science), 298 přednášek (asi pětina jako invited speaker) a plakátových sdělení; 26 knih (editor/autor/spoluautor). Člen české delegace na Konferenci o odzbrojení v Ženevě (1985-1993) a Ad hoc Group to the BTWC. Výuka farmakologie a toxikologie u nás i v zahraničí (OPCW Haag). Expertizní a konzultační činnost.

Ocenění: cena ČSAV za studentskou vědeckou práci (1967); Unilever European Fellowship of the Biochemical Society (1969/70); Cena ČLS – farmakologie (1973); European Science Foundation (1993); AACT/AAPCC International Scholarship (1995); Travel Scholarship IITRI Chicago (1996); 1. cena (pedagogické práce) – Česká spol. exp. klin. farmakologie a toxikologie (2005); IUTOX/SOT Astra Zeneca Award (2007); cena rektora UO za vědeckou práci (2007).

Cyril Klement

Cyril Klement

Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, má rozsiahlu prax a skúsenosti v oblasti biologických zbraní, je aktívny v mnohých domácich aj zahraničných inštitúciách:

• Vedúci Informačného centra pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane

• Zástupca MZ SR pre laboratórnu činnosť v komisii EÚ HSC C3 DG Sanco.

• Biologický expert Senior Civil Emergency Planning – Civil Protection Committee, NATO HQ (zastupujúci Ministerstvo vnútra SR)

• Hlavný odborník Hlavného hygienika pre klinickú mikrobiológiu

• Vedúci Národného informačného centra pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane

• Vedúci Národného referenčného centra pre pneumokokové nákazy

• Vedúci špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy

• Člen vedeckej rady a Fakulty verejného zdravotníctva SZU

• Člen vedeckej rady Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

• Národný kontaktný špecialista pre biologické zbrane (ISU BWC)

• Kontaktná osoba pre implementáciu aktivít ECDC v oblasti mikrobiológie

• Zástupca SR v HSC, sekcia CBRN, zástupca rezortu zdravotníctva v problematike biopreparadness

Ďalšie knihy od tohto autora:
Roman Mezencev

Roman Mezencev

Slovenský vedec pôsobiaci v USA, v súčasnosti je vedecko-pedagogickým pracovníkom na polytechnickom inštitúte v Atlante, štát Georgia v USA, a členom viacerých zahraničných vedeckých spoločností.

Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, vedecký smer organická chémia (biochémia); Lekárska fakulta UPJŠ, odbor farmakológ; postgraduálne štúdium, odbor bunková a molekulárna biológia na Polytechnickom inštitúte v Georgii (USA).

Prešiel viacerými zamestnaniami: 1993 – 1995 toxikológ na Ústave súdneho lekárstva FNLP a LF UPJŠ v Košiciach, intoxikácia a súdnolekárska biológia. 1997 – 1999 inšpektor v národnom organe Slovenskej republiky pre kontrolu zákazu chemických zbraní. 2000 zaradený do skupiny externých inšpektorov komisie UNMOVIC pre monitorovanie a verifikáciu likvidácie zbraní hromadného ničenia v Iraku; 2002 – 2006 inšpektor v biologickej sekcii komisie UNMOVIC. Podieľal sa na plánovaní inšpekčných operácií v Iraku, na analýze údajov získaných pri inšpekciách, ako inštruktor na výcviku biologických inšpektorov. 2002 – 2003 tímlíder biologického inšpekčného tímu v Iraku. 2007 vedecko pedagogický pracovník so zameraním na molekulárnu biológiu a epidemiológiu zhubných nádorov.

Ďalšie knihy od tohto autora:
biochemzbrane.pdf
479 kB

Napíšte nám

Naše stránky používajú cookies na zabezpečenie plného rozsahu funkcií (registrácia/prihlasovanie, nákupný košík, online platba). Tieto cookies majú podľa účelu životnosť od 1 hodiny do 365 dní od ich vzniku. Ďalšie cookies môže ukladať analytická služba Google Analytics. Cookies neobsahujú osobné údaje v čitateľnej podobe a v žiadnom prípade sa nesprístupňujú tretím stranám. Ak nezmeníte nastavenie Vášho prehliadača, používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

ROZUMIEM A SÚHLASÍM